Chọn đáp án đúng 1. ……………… the matter with you? I have a headache A. What B. How’s C. What’s D. How 2. What

Chọn đáp án đúng
1. ……………… the matter with you?
I have a headache
A. What B. How’s C. What’s D. How
2. What does your brother do in…………….. free time ?
He plays football.
A. He B. His C. Her D. Your
3. You should …………….to the doctor.
Ok. I will. Thanks.
A. Gos B. Goes C. Went D. Go
4. I have a backache.
You shouldn’t …………………………..
A. Carry heavy things sweets B. Drink cold water C. Take a rest D. Eat

1 bình luận về “Chọn đáp án đúng 1. ……………… the matter with you? I have a headache A. What B. How’s C. What’s D. How 2. What”

 1. 1. What the matter with you? I have a headache
  Dịch: Có chuyện gì với bạn vậy? tớ bị đau đầu
  2. What does your brother do in his free time? He plays football.
  Dịch: Anh trai của bạn làm gì ở thời gian rảnh của anh ấy? Anh ấy chơi đá bóng.
  3. You should go to the doctor.     Ok. I will. Thanks
  Dịch: Bạn nên đi tới bác sĩ. Được rồi. Tôi sẽ làm. Cảm ơn
  I have a backache. You shouldn’t cary heavy things sweets.
  Dịch: tôi bị đau đầu. Bạn không nên mang các đồ vật nặng. (từ sweets có vấn đề)

  Trả lời

Viết một bình luận