Chọn từ có phần phát âm khác s, es 11. A. beds B. doors C. plays D. students 12. A. arms B. suits C. chairs D. boards 1

Chọn từ có phần phát âm khác s, es
11. A. beds B. doors C. plays D. students
12. A. arms B. suits C. chairs D. boards
13. A. Boxes B. classes C. potatoes D. finishes
14. A. hears B. thanks C. blows D. coincides
15. A. stops B. climbs C. pulls D. televisions
16. A. cats B. tapes C. rides D. cooks
17. A. walks B. begins C. helps D. cuts
18. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests
19. A. tells B. talks C. stays D. steals
20. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks
21. A. diseases B. pleases C. loses D. releases
22. A. bushes B. buses C. lorries D. charges
23. A. biscuits B. magazines C. newspapers D. vegetables
24. A. beds B. doors C. plays D. students
25. A. completes B. engines C. taxis D. ferries
cứu

2 bình luận về “Chọn từ có phần phát âm khác s, es 11. A. beds B. doors C. plays D. students 12. A. arms B. suits C. chairs D. boards 1”

 1. $11$. D ( âm /s/ , các đáp án còn lại là âm /z/)
  $12$ . B ( âm /s/ , các đáp án còn lại là âm /z/)
  $13$ . C ( âm /z/ , các đáp án còn lại là âm /iz/)
  $14$ . B ( âm /s/ , các đáp án còn lại là âm /z/)
  $15$ . A ( âm /s/ , các đáp án còn lại là âm /z/)
  $16$ . C ( âm /z/, các đáp án còn lại là âm /s/).
  $17$ . B (âm /z/,  các đáp án còn lại là  âm /s/).
  $18$ . B ( âm /z/, các đáp án còn lại là âm /s/).
  $19$ .  B ( âm /s/, các đáp án còn lại là  âm /z/).
  $20$ . D ( âm /s/ , các đáp án  còn lại là âm /z/)
  $21$. D  ( âm /iz/, các đáp án còn lại là âm /z/).
  $22$. C ( âm /z/, các đáp án còn lại là âm /iz/).
  $23$. A  ( âm /s/, các đáp án còn lại là âm /z/).
  $24$ . D ( âm /s/, các đáp án còn lại là âm /z/).
  $25$. A ( âm /s/, các đáp án còn lại là âm /z/).

  Trả lời
 2. $11$. D.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $12$. B.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $13$. C.(phát âm /z/, còn lại phát âm /ɪz/).
  $14$. B.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $15$. A.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $16$. C.(phát âm /z/, còn lại phát âm /s/).
  $17$. B.(phát âm /z/, còn lại phát âm /s/).
  $18$. B.(phát âm /z/, còn lại phát âm /s/).
  $19$. B.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $20$. D.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $21$. D.(phát âm /ɪz/, còn lại phát âm /z/).
  $22$. C.(phát âm /z/, còn lại phát âm /ɪz/).
  $23$. A.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $24$. D.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).
  $25$. A.(phát âm /s/, còn lại phát âm /z/).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới