chuyển các động từ sau thành dạng quá khứ đơn go,eat,rain,happen,arrive,send,have,get,make,drink,play,keep,try,ask,smoke,pass

chuyển các động từ sau thành dạng quá khứ đơn
go,eat,rain,happen,arrive,send,have,get,make,drink,play,keep,try,ask,smoke,pass,feel,travel,think

2 bình luận về “chuyển các động từ sau thành dạng quá khứ đơn go,eat,rain,happen,arrive,send,have,get,make,drink,play,keep,try,ask,smoke,pass”

 1. go -> went
  eat -> ate
  rain -> rained 
  happen -> happened
  arrive -> arrived
  send -> sent
  have -> had
  get -> got
  make -> made
  drink -> drank
  play -> played
  keep -> kept
  try -> tried
  ask -> asked
  smoke -> smoked
  pass -> passed
  feel -> felt
  travel -> traveled
  think -> thought

  Trả lời
 2. * Go : went
  * Eat : ate
  * Rain : rained
  * Happen : happened
  * Arrive : arrived
  * Send : sent
  * Have : had
  * Get : got
  * Make : made
  * Drink : drank
  * Play : played
  * Keep : kept
  * Try : tried
  * Ask : asked
  * Smoke : smoked
  * Pass : passed 
  * Feel : felt
  * Travel : traveled 
  * Think : thought

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới