Complete with have to, has to, or had to. Today, if you want to travel to a city far away, you just ? buy a plane ticket a

Complete with have to, has to, or had to.
Today, if you want to travel to a city far away, you just ? buy a plane ticket and fly there. Two hundred years ago, there were no planes. People ? take trains or use horses to go far away. Two hundred years ago, there were no planes. People ? take trains or use horses to go far away. My grandmother came to this country from Korea a long time ago. She ? take a big ship across the ocean. My mother
visit her sister in Korea next month. She is going to fly there.

1 bình luận về “Complete with have to, has to, or had to. Today, if you want to travel to a city far away, you just ? buy a plane ticket a”

 1. Hoàn thành với have to, has to, hoặc là had to.
                                                          Bài Làm
            Today, if you want to travel to a city far away, you just ( 1 ) buy a plane ticket and fly there. Two       hundred years ago, there were no planes. People ( 2 )  take trains or use horses to go far away. Two        hundred years ago, there were no planes. People ( 3 ) take trains or use horses to go far away. My grandmother came to this country from Korea a long time ago. She ( 4 ) take a big ship across the ocean. My mother visit her sister in Korea next month. She is going to fly there.
  ( 1 ) have to ( vì câu mở đầu là today có nghĩa là hôm nay nhưng nếu dịch theo bài này sẽ là ngày nay mà ngày nay là hiện tại nên sẽ là have to )
  ( 2 ) had to ( câu ( 2 ) là had to bởi vì đoạn đầu dòng trước nó là Two hundred years ago mà nó có nghĩa là hai trăm năm trước mà hai trăm năm trước là quá khứ nên sẽ là ha to )
  ( 3 ) hình như là bạn coppy nhầm hai dòng nên chắc vẫn là had to ( dòng mà mik ko bôi đen í)
  ( 4 ) had to ( vì có câu là long time ago có nghĩa là 1 thời gian dài trước đây và nó sẽ giống câu 2 ) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới