đặt 5 câu orders of adjectives – – – – – ví dụ : * a strange blue plastic chair – a là từ mạo – chair là dang từ – s

đặt 5 câu orders of adjectives

ví dụ :
* a strange blue plastic chair
– a là từ mạo
– chair là dang từ
– strange blue plastic là adjViết một bình luận

Câu hỏi mới