Đặt câu hỏi cho phần gạch chân 1. I always go to bed early ———- 2. Mai brushes her teeth twice a day

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân
1. I always go to bed early
———-
2. Mai brushes her teeth twice a day
—————-
3. My grandparent live in the countryside
————————–
4. Hoa plays badminton on Sunday morning
————————

2 bình luận về “Đặt câu hỏi cho phần gạch chân 1. I always go to bed early ———- 2. Mai brushes her teeth twice a day”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  1. How often do you go to bed early?
  – Gạch chân “always” chỉ tần suất -> dùng CT: How often + TĐT + S + V…
  2. How often does Mai brush her teeth?
  – Giải thích giống câu 1 (twice a day chỉ số lần/tần suất)
  3. Where do your grandparents live?
  – Gạch chân “in the countryside” chỉ nơi chốn -> dùng CT: Where + TĐT + S + V…
  4. What sport is Hoa plays on Sunday morning?
  – Gạch chân “plays badminton” chỉ cái gì -> dùng CT: What + N + be + S + V…          

  Trả lời
 2. 1. I always go to bed early
  =>How often do you go to bed early?
  (alway=chỉ tần suất =>How often)
  2. Mai brushes her teeth twice a day
  =>How often does Mai brushes her teeth?
  (twice a day=chỉ tần suất=>How often)
  3. My grandparent live in the countryside
  =>Where are your grandparent live?
  (in the countryside=chỉ nơi chốn=>Where)
  4. Hoa plays badminton on Sunday morning
  =>What does Hoa do on Sunday morning?
  (plays badminton=chỉ hoạt động=>What does)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới