Đề bài: Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa – He is a more careful driver than his brother. Viết lại: His brother doesn’t ……..

Đề bài: Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa
– He is a more careful driver than his brother.
Viết lại: His brother doesn’t ……………..

2 bình luận về “Đề bài: Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa – He is a more careful driver than his brother. Viết lại: His brother doesn’t ……..”

 1. Giải đáp : His brother doesn’t drive as carefully as him .
  – Cấu trúc so sánh ngang bằng : S1 + V(chia) + as + adj/adv + as + S2 
  – Vì đây là động từ thường → Thêm ”ly” vì cần trạng từ .
  – Dịch : Anh trai của anh ấy không lái xe một cách cẩn thận bằng anh ấy .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận