Does he ………. a sore throat? A.has B.had C. have D.having

Does he ………. a sore throat?
A.has B.had C. have D.havingViết một bình luận

Câu hỏi mới