Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh: Which/ the/ high/ building/ the world? Giúp mik nhé

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh: Which/ the/ high/ building/ the world?
Giúp mik nhéViết một bình luận