É t ô É t * Fill in the gap with a suitable words : `1.` She ________ ( go ) fishing. `2.` He ________ ( not see ) the girls.

É t ô É t
* Fill in the gap with a suitable words :
`1.` She ________ ( go ) fishing.
`2.` He ________ ( not see ) the girls.
`3.` ________ you ________ ( talk ) with your friend.
`4.` When ________ Lan ________ ( want ) to by ?
`5.` I ________ ( like ) my rabbit .
*** Mấy từ trong ngoặc là những từ điền nhưng thêm ( s , es )

2 bình luận về “É t ô É t * Fill in the gap with a suitable words : `1.` She ________ ( go ) fishing. `2.` He ________ ( not see ) the girls.”

 1. 1. goes
  Giải thích: $Present$ $Simple$
  (+) S + V-bare/s/es + …
  Mà she là ngôi thứ 3 số ít => V-s/es
  2. doesn’t see
  Giải thích: $Present$ $Simple$
  (-) S + do/does + not + V-bare +…
  Mà he là ngôi thứ 3 số ít => trợ động từ là does
  3. Do you talk with your friend?
  Giải thích: $Present$ $Simple$:
  (?) Do/Does + S + V-bare + …?
  Mà you là ngôi thứ 2 => trợ động từ là do
  4. does Lan want
  Giải thích: $Present$ $Simple$
  (?) (-WH) + do/does + S + V-bare + ….?
  Mà Lan là ngôi thứ 3 số ít => trợ động từ là does
  5. like
  Giải thích: $Present$ $Simple$
  (+)  S + V-bare/s/es + ….
  Mà I là ngôi thứ nhất => V-bare
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời
 2. Theo đề như bạn nói thì có vẻ như đây là bài về hiện tại đơn.
  Cấu trúc:
  (+)S + $V_{inf/s/es}$ …
  (-)S + don’t/doesn’t + $V_{inf}$…
  (?)Does + S + $V_{inf}$ …?
  Giải đáp:
  1. goes. (+)
  2. doesn’t see (-)
  3. Do you talk. (?)
  4. does Lan want. (?)
  5. like. (+)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới