Ex1:Hoàn thành các câu sau 1. Robin (play)_______ football every Sunday. 2. We (have)__________ a holiday in December ever

Ex1:Hoàn thành các câu sau
1. Robin (play)_______ football every Sunday.
2. We (have)__________ a holiday in December everry year
3.He often (go)_________ to work late.
4. The moon (circle)__________around the earth
5. The fiight (start)___________ at 6 a.m every Thursday
6. Peter (not/ study)__________ very hard. He never gets high scores
7. My mother ofttten ( teach) ___________ English on Sturday evenings
8. I like Math and she (like) ________ literature
9. My sister (wash) ___________ dishes every day
10. They (not/ have) __________ breakfast every morning

2 bình luận về “Ex1:Hoàn thành các câu sau 1. Robin (play)_______ football every Sunday. 2. We (have)__________ a holiday in December ever”

 1. 1. Robin plays football every Sunday.
  2. We have a holiday in December every year.
  3.He often goes to work late.
  4. The moon circles around the earth.
  5. The fight starts at 6 a.m every Thursday.
  6. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.
  7. My mother often teaches English on Sturday evenings.
  8. I like Math and she likes literature.
  9. My sister washes dishes every day.
  10. They don’t have breakfast every morning.
  Giải thích: 
  $→$ Cấu trúc thì HTĐ với động từ thường:
  $(+)$ I/You/We/They+ V (+O)
  He/She/It + $V_{s,es}$  (+O)
  $(-)$ I/You/We/They+ don’t + V (+O)
  He/She/It + doesn’t + V (+O)
  $(?)$ Do + I/You/We/They+ V (+O)?
  Does + He/She/It + V (+O)?
  $→$ Cách dùng: Để chỉ một sự thật, một điều hiển nhiên, một chân lí, một hành động lặp đi lặp lại, một kế hoạch đã được sắp xếp,…

  Trả lời
 2. * Cấu trúc thì hiện tại đơn 
  +) S + V / V(s/es)
  -) S + don’t/doesn’t + V 
  ?) Do/Does + S + V ?
  * Dấu hiệu: every, in free time, often,…….
  1. plays
  2. have 
  3. goes
  4. circles
  5.starts
  6. doesn’t study
  7. teaches
  8.likes
  9. washes
  10. don’t have

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới