Exercise 3: Fill in the blank 7. What happened? He hit a tree and …………………………. his elbow 8. How often…..

Exercise 3: Fill in the blank
7. What happened? He hit a tree and …………………………. his elbow
8. How often………………….. your brother play computer games? He usually plays
computer games after school.
9. Is she going to play basketball with her friend ? ……………………., she is

1 bình luận về “Exercise 3: Fill in the blank 7. What happened? He hit a tree and …………………………. his elbow 8. How often…..”

 1. 7. broke 
  S + V2/ed 
  Trans: Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy tông vào cây và gãy khủyu tay 
  8. does 
  How often + does + S số ít + V1? hỏi mức độ thường xuyên
  9. Yes
  (?) Is + S số ít + going to + V1? thì tương lai gần 
  Yes, S số ít + is
  No, S số ít + isn’t
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới