He often ( get ) up late. You often (watch) TV? I usually (go) to the zoo on the weekend. Hai often (w

He often ( get ) up late.
You often (watch) TV?
I usually (go) to the zoo on the weekend.
Hai often (wash) his face at 6.15.
He always (take) a bus to school?
We (be) stuidents in class 8A
She often (not do ) homework in evening
he (take) a taxi to the airport at present
chỉ cần ghi đáp án

2 bình luận về “He often ( get ) up late. You often (watch) TV? I usually (go) to the zoo on the weekend. Hai often (w”

 1. 1. gets
  – Có “often” => dùng thì HTĐ. Vì he là số ít => V là get thêm s
  2. Do you often watch
  – cấu trúc câu hỏi thì HTĐ: Do/Does + S + V nguyên + …
  3. go
  – Có usually => dùng thì HTĐ. “I” đc dùng như số nhiều
  4. washes
  – vì “Hai” là số ít, và often => động từ “wash” ở thì HTĐ thêm es
  5. takes
  – Vì “he” là số ít => động từ thêm s
  6. are
  – “we” là số nhiều => dùng tobe là are
  7. doesn’t do
  – She là số ít => trợ động từ là does
  8. is taking
  – Có at present => dùng thì HTTD

  Trả lời
 2. 1. gets
  => DHNB: often -> Thì Hiện tại Đơn
  => Chủ ngữ: He -> thêm “s” sau “get”
  2. watch
  => DHNB: often -> Thì Hiện tại Đơn
  => Chủ ngữ: “You” -> giữ nguyên 
  3. go
  => DHNB: usually -> Thì Hiện tại Đơn
  => Chủ ngữ: “I” -> giữ nguyên
  4. washes
  => DHNB: often -> Thì Hiện tại Đơn
  => Chủ ngữ: “Hai” (tương đương với “he”) -> thêm “es” sau “wash”
  5. takes
  => DHNB: always -> Thì Hiện tại Đơn
  => Chủ ngữ: “He” -> thêm “s” sau “take”
  6. are
  => Chủ ngữ: “We” (số nhiều) -> dùng “are
  7. doesn’t do
  => DHNB: often -> Thì Hiện tại Đơn
  => Chủ ngữ: “She” -> dùng “doesn’t do”
  8. is taking
  => DHNB: at present -> Thì Hiện tại Tiếp Diễn
  => Chủ ngữ: “He” -> dùng “is” 
  ______________________________________
  Cấu trúc thì Hiện tại Đơn:
  (+) I/you/we/they/danh từ số nhiều+V
        He/she/it/danh từ số ít+V(s/es)
  (-) I/you/we/they/danh từ số nhiều+do not+V
       He/she/it/danh từ số ít+does not+V
  (?) Do+I/you/we/they/danh từ số nhiều+V ?
       Does+I/you/we/they/danh từ số ít+V ?
  Cấu trúc thì Hiện tại Tiếp Diễn:
  (+) S + tobe (am/is/are) + V_ing
  (-) S + tobe (am/is/are) + not + V_ing
  (?) Tobe (Am/Is/Are) + S + V_ing ?
  color{pink}{#MA}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới