Help me Chia động từ 1.what you (do) now? I (listen) to music 2.They (watch)TV at present?Yes,they (be) 3.We (not speak) Engl

Help me
Chia động từ
1.what you (do) now? I (listen) to music
2.They (watch)TV at present?Yes,they (be)
3.We (not speak) English at the moment
4.Your father (go) to work now?
5.Where your sister (play)chest at present ?

2 bình luận về “Help me Chia động từ 1.what you (do) now? I (listen) to music 2.They (watch)TV at present?Yes,they (be) 3.We (not speak) Engl”

 1. 1. are you doing – am listening
  – Dấu hiệu của thì HTTD: now (ngay bây giờ)
  – chủ ngữ you là chủ ngữ số nhiều => Đi với tobe “are”
  – Chủ ngữ I -> Đi với tobe am
  ( ? ) Wh-questions + am/is/are + S + V-ing + O?
  ( + ) S + am/is/are + V-ing +O 
  2. Are they watching TV – are
  – Dấu hiệu của thì HTTD: at present (bây giờ)
  – Chủ ngữ they là chủ ngữ số nhiều => Đi với tobe “are”
  ( ? ) Am/Is/Are + S + V-ing + O? 
  ANS: Yes, S + am/is/are
             No, S + am not/isn’t/aren’t
  3. aren’t speaking
  – Dấu hiệu của thì HTTD: at the moment (ngay bây giờ)
  – chủ ngữ we là chủ ngữ số nhiều => Đi với tobe are (aren’t)
  ( – ) S + am/is/are + not + V-ing + O
  4. Is your father going
  – Dấu hiệu của thì HTTD: now (ngay bây giờ)
  – Your father (chỉ một người) -> Chủ ngữ số ít -> Đi với tobe “is”
  (  ? ) Am/Is/Are + S + V-ing + O?
  5. is your sister playing
  – Dấu hiệu của thì HTTD: at present (bây giờ)
  – Your sister (chỉ một người) -> chủ ngữ số ít -> Đi với tobe “is”
  (  ? ) Am/Is/Are + S + V-ing + O? 

  Trả lời
 2. 1. are you doing – am listening
  – Vì có now => câu hỏi thì HTTD, mà câu hỏi thì nào thì câu trả lời thì đó.
  – Cấu trúc thì HTTD:
  (+) S + tobe (is/am/are) + Ving + …..
  câu hỏi WH: Wh-question + tobe + S + Ving + …. ?
  2. are watching – are
  Có at present => thì HTTD. Cấu trúc như câu trên
  – they là số nhiều => tobe là are
  3. aren’t speaking
  Có at the moment => thì HTTD. Cấu trúc câu phủ định: S + tobe + not + Ving + …..
  4. Is your father going
  Có now => thì HTTD. father là số ít => tobe là is
  Cấu trúc câu hỏi HTTD: Tobe + S + Ving + …..
  5, is your sister playing
  Có at present => thì HTTD. Your sister là số ít => tobe là is
  Mong bạn cho ctlhn. Thanks

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới