his / he / leg /and / broke / fell / bike / of / his

his / he / leg /and / broke / fell / bike / of / his

2 bình luận về “his / he / leg /and / broke / fell / bike / of / his”

 1. Giải đáp: He fell off his bike and broke his leg
  – Chủ ngữ: He
  – Động từ: fell, broke
  Cấu trúc: S + V2/ed + and + V2/ed ….
  Từ “and” ngăn cách giữa 2 động từ
  #MathOwO

  Trả lời
 2. He fell off his bike and broke his leg.
  $-^{}$ Thì $\text{QKD}$: (+) S + V(past)
  $-^{}$ Fall off: Ngã
  $-^{}$ Broke sb’s leg: Gãy chân
  $-^{}$ Dịch: Cậu ấy ngã xe và bị gãy chân.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới