Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chia đúng các động từ trong ngoặc 1/ I (buy) ..this red car in the next year. 2/ I ofte

Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chia đúng các động từ trong ngoặc
1/ I (buy) ..this red car in the next year.
2/ I often (have) ..breakfast at 7.30 oclock
3/ Her brother(not / like) Orange Juice
4/ My father (drive)..to work daily
5/ My dog (can swim)…very good
6/ Lan (forget)story at Phongs home
7/ I (do). it for you in the next day
8/ If it is sunny, she (go) the park
9/ I think she (come)back late in this evening
10/ My mother (call)..you in the 5 minutes.

2 bình luận về “Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chia đúng các động từ trong ngoặc 1/ I (buy) ..this red car in the next year. 2/ I ofte”

 1. 1, will buy
  – DHNB : next year -> chia TTLĐ
  2, have
  – DHNB : often -> chia THTĐ
  3, doesn’t like
  – DHNB : diễn tả sở thích lâu dài -> chia THTĐ
  4, drives
  – DHNB : daily -> chia THTĐ
  5, can swim
  – Can + V inf : có thể làm gì
  6, forgets.
  7, will do
  – DHNB : next day -> chia TTLĐ
  8, will go
  – Câu điều kiện loại 1 : Diễn tả 1 điều kiện có thật ở hiện tại và kết quả có thể xảy ra trong tương lai.
  -Cấu trúc : If + S+ Vhtđ, S + will/can + V
  9, will
  – I think/promise + mệnh đề TTLĐ
  10, will call
  – DHNB : in + thời gian -> chia TTLĐ
  —————-
  * Cấu trúc TTLĐ :
  +) S + will  +V
  -) S +won’t+ V
  ?) Will + S+ V ?
  * Cấu trúc THTĐ :
  +) S  + Vs,es/V
  -) S +don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + S+ V ?

  Trả lời
 2. 1 will buy
  → Câu trên là thì TLĐ – DHNB : next year
  → Cấu trúc : S + will + V(nguyên thể) +…
  2 have
  → Câu trên là thì HTĐ – DHNB : often
  → Cấu trúc : S + V(+s/es)+…
  3  doesn’t like
  → Cấu trúc : S + do/does + not + V(nguyên thể) +…
  4 drives
  → My father là chủ ngữ số ít nên động từ drive chia
  → Cấu trúc : S + V(+s/es)+…
  5 can swim
  → Cấu trúc : S + can + V(nguyên thể)…
  6 forgets
  → Lan là chủ ngữ số ít nên động từ chia
  → Cấu trúc : S + V(+s/es)+…
  7 will do
  → Câu trên là thì TLĐ – DHNB : day
  → Cấu trúc : S + will + V(nguyên thể) +…
  8 will go
  → Cấu trúc câu đk loại 1 : If + S + V(HTĐ) , S+will+V(TLĐ)…
  9 will come
  → Cấu trúc : S + will + V(nguyên thể) +…
  10 will call
  → Cấu trúc : S + will + V(nguyên thể) +…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới