How_____ hours did you watch TV yesterday

How_____ hours did you watch TV yesterday

2 bình luận về “How_____ hours did you watch TV yesterday”

 1. How many hours did you watch TV yesterday?
  Dùng many bởi vì hours(giờ) đếm được
  Dùng much với những thứ không đếm được như water, milk,…
  $nlinhcutee$
  #Xin hay nhất cho nhóm ạ<3

  Trả lời

Viết một bình luận