I. Circle the odd out: 1. A. did B. took C. played D. went 2. A. motorbike B. train C. badminton D. plane 3. A

I. Circle the odd out:
1. A. did B. took C. played D. went
2. A. motorbike B. train C. badminton D. plane
3. A. had B. walked C. was D. got
4. A. wonderful B. sea C. beach D. island
5. A. back B. by C. with D. holiday

2 bình luận về “I. Circle the odd out: 1. A. did B. took C. played D. went 2. A. motorbike B. train C. badminton D. plane 3. A”

 1. 1.C(riêng từ này là động từ bất quy tắc .)
  2.C (Đây là môn thể thao )
  3.C (was là động từ tobe các từ còn lại là V )
  4.A (Đây là tính từ còn lại là danh từ )
  5.D ( holiday  là danh từ , còn lại là giới từ .)

  Trả lời
 2. $Nae$
  [Tiếng Anh]
  1. C
  -> Did (làm), took (Lấy đi), went (đi) đều là ĐT bất quy tắc khi chia ở thì QKĐ
  -> Played (chơi) là ĐT có quy tắc
  => Chọn C
  2. C
  -> motorbike (xe máy), train (tàu), plane (máy bay) đều chỉ phương tiện giao thông
  -> Badminton (Cầu lông) là chỉ 1 bộ môn thể thao
  => Chọn C
  3. C
  -> Had (có), walked (đi bộ), got (được) đều là ĐT chia ở thì QKĐ
  -> Was là tobe ở thì QKĐ
  => Chọn C
  4. A
  -> Sea (biển), beach (biển), island (hòn đảo) đều là danh từ
  -> Wonderful (Tuyệt vời) là tính từ
  => Chọn A
  5. D
  -> Back, by, with đều là giới từ
  -> Holiday (Lễ hội) là danh từ
  => Chọn D
  ____________________________________________________
  Không hiểu gì cứ hỏi nhé.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới