I. Circle the word that contains a different sound in the underlined part. (0.5 pt) 1. A. worked B. cleaned C. played D.

I. Circle the word that contains a different sound in the underlined part. (0.5 pt)
1. A. worked B. cleaned C. played D. used
2. A. sea B. leave C. dream D. fear
II. Odd one out. (0.5 pt)
1. A. butter B. vegetable C. yogurt D. cheese
2. A. kick B. goal C. player D. team

2 bình luận về “I. Circle the word that contains a different sound in the underlined part. (0.5 pt) 1. A. worked B. cleaned C. played D.”

 1. Answer:
  I.
  1. A. -> Âm /t/ còn lại /d/ (gạch chân “ed”)
  2. D. -> Âm /ɪə/ còn lại /i:/ (gạch chân “ea”)
  II.
  1. B. -> vegetable là rau còn lại là đồ ăn 
  2. A. -> kick là động từ còn lại là danh từ

  Trả lời
 2. #Cák
  I. 
  1. A. worked B. cleaned C. played D. used
  ⇒ Giải đáp: A 
  Giải thích:
  – Worked: Phát âm /t/  
  – Cleaned: Phát âm /d/
  – Played: Phát âm /d/
  – Used: Phát âm /d/
  II.
  1. A. butter B. vegetable C. yogurt D. cheese
  ⇒ Giải đáp: B
  Giải thích: butter, yogurt, cheese đều là đồ ăn có chất béo còn vegetable là đồ ăn chứa dinh dưỡng cao 
  2. A. kick B. goal C. player D. team
  ⇒ Giải đáp: A 
  Giải thích: kick là ghi bàn ⇒ động từ
  – Còn goal, goal, team đều là danh từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới