II. Choose the odd one out. 6. a. Classmate b. Centre d. Pupil d. Partner 7. a. Always b. Often c. Usually d. Rarely 8. a. Go

II. Choose the odd one out.
6. a. Classmate b. Centre d. Pupil d. Partner
7. a. Always b. Often c. Usually d. Rarely
8. a. Go jogging b. Do my homework c. Go to library d. Look for information
9. a. Pretty b. Nice c. early d. beautiful
10. Badminton b. Volleyball c. Basketball d. Bicycle
III. Choose the correct answer.
11. James often get up ________ in the morning.
a. Early
b. Bad
c. Lately
d. Nice
12. She like _______ the internet in her free time.
a. Doing
b. Surfing
c. Surf
d. To surf
13. _________ do you go to school? I go to school five times a week.
a. When
b. How much
c. How
d. How often
14. __________? She usually has some lessons at school.
a. How often does she do at school?
b. What does she do in the morning?
c. How often does she have in the morning?
d. What do she do in the morning?
15. Jimmy _______ basketball four times a week.
a. Plays
b. Study
c. Goes to
d. Play
16. Do you have school _______?
a. Five times a week
b. Five time a week
c. One times a week
d. Five time a weeks
17. How often ________ your brothers go to library?
a. Are
b. Does
c. Do
d. Is
18. Do you _______ to the cinema centre in the evening?
a. Usually go
b. Go usually
c. Sometime goes
d. Go always
19. What ______ your sisters friend do in the afternoon?
a. Do
b. Does
c. Am
d. Is
20. She __________ a teeth twice a day.
a. Goes
b. Has
c. Takes
d. Brushes
21. Do you go to school on Saturday? ___________
a. I often go
b. No, I do
c. No, I do not
d. Another answer
22. _________? I am reading books.
a. What are you doing?
b. What do you do in the morning?
c. How often do you read books?
d. Are you reading books?
23. Hoa: Its time for class. ________
Ann: Ok, bye!
a. Nice to meet you!
b. Nice to see you again!
c. Yes, I do
d. See you soon!
24. Is your school yard big? __________
a. Yes, they are
b. No, you arent
c. No, it isnt
d. No, they arent
25. _________ does he do every morning?
a. Which
b. What
c. What time
d. When
26. Mary __________ helps her mother cook dinner.
a. How
b. Does
c. Sometimes
d. Once a day

1 bình luận về “II. Choose the odd one out. 6. a. Classmate b. Centre d. Pupil d. Partner 7. a. Always b. Often c. Usually d. Rarely 8. a. Go”

 1. II. 6.B (vì centre không chỉ người) 
      7.D (Vì rarely là hiếm khi)
      8.A (Vì những từ còn lại là hoạt động thường) 
      9.C (Vì những từ còn lại chỉ đặc điểm) 
     10.D (Vì bicycle không phải là môn thể thao) 
     11.A (Vì early là sớm)
     12.B (Vì surfing the internet là lướt mạng)
     13.D (Vì how often là bao lâu một lần)
     14.B (Vì câu hỏi này nghĩa là “Cô ấy làm gì vào buổi sáng”)
     15.A (Vì jimmy là số ít; play thêm s)
     16.A (Vì five là số nhiều, time thêm s; C là one số ít, thêm s là sai)
     17.C (Vì your brothers là những anh trai, số nhiều nên trợ ĐT là do)
     18.A (Vì trang từ đứng trước ĐT, và trong câu hỏi không chia ĐT)
     19.B (Vì bạn của chị bạn là số ít)        20.D (Vì brushes là đánh)
     21.C (Vì “No, I do not” là không)        22.A (bạn đang làm gì?-…)
     23.D (Hẹn gặp lại bạn sớm)      24.C (Cặp của bạn có to ko?-Không, nó không.)
     25.B (Câu hỏi là: Anh ấy làm gì vào những buổi sáng?)
     26.C (thỉnh thoảng)
  Vote 5 sao và cảm ơn! Chúc bạn hok tốt! cảm ơn =)))

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới