IV: Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistake: 1. Your new car is more cheaper than J

IV: Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistake:
1. Your new car is more cheaper than John’s
=>
2. He is the most intelligent student in our class
=>

2 bình luận về “IV: Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistake: 1. Your new car is more cheaper than J”

 1. 1.Bỏ more
  ->Sửa thành cheaper
  ->- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài và ngắn : 
   +)Tính từ ngắn : S1 + be + adj + er + than + S2 
   +) Tính từ dài : S1 + be + more + adj + than + S2 
  ——————————————–
  2.
  -> Không có lỗi sai
  -> Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn và dài
  -> Tính từ ngắn : S + be + the + adj + est + ( N ) 
         Tính từ dài : S + be + the most + adj + ( N ) 

  Trả lời
 2. $1$.
  Your new car is more cheaper than John’s
  ⇒Your new car is cheaper than John’s
  – Cấu trúc so sánh hơn với tính từ : 
   Với tính từ ngắn : S1 + be + adj + er + than + S2 
   Với tính từ dài : S1 + be + more + adj + than + S2 
  $2$.
  He is the most intelligent student in our class.
  câu đúng rồi bạn
  – Cấu trúc so sánh nhất với tính từ : 
   Với tính từ ngắn : S + be + the + adj + est + ( N ) 
   Với tính từ dài : S + be + the most + adj + ( N )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới