l usualyy……to shcool bus a) go b) am going c)do go d) going

l usualyy……to shcool bus
a) go b) am going c)do go d) going

2 bình luận về “l usualyy……to shcool bus a) go b) am going c)do go d) going”

 1. I usually ……to school bus
  => A. Go
  Vì: Thì Hiện Tại Đơn ( Đánh dấu: usually )có ( I ) là chủ ngữ của ( ngôi 1: Số nhiều ) nên chọn “Go”
  @maris

  Trả lời
 2. Ta thấy:
  + Có từ usually ⇒ câu này là thì hiện tại đơn 
  + Theo cấu trúc thì hiện tại đơn thì câu này có chủ ngữ là ”I” thì có cấu trúc là :
                                                  I/we/you/they+động từ để dạng nguyên thể 
  ⇒ Câu này phải chọn “go”
  hay câu này chọn a
  #chauanhnguyen85335

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới