Lấy 5 ví dụ ai bị thế nào với am / is / are / was / were

Lấy 5 ví dụ ai bị thế nào với am / is / are / was / were
Viết một bình luận