Look! They … the tree. tui điền climb đúng ch mn

Look! They … the tree.
tui điền climb đúng ch mn

2 bình luận về “Look! They … the tree. tui điền climb đúng ch mn”

 1. Look! Theyare climbing the tree.
  – Dịch nghĩa: Nhìn kìa! Họ đang trèo cây
  – DHNB thì HTTD: Look!
  => Công thức
  (+) S + is/am/are + Ving
  (-) S + is/am/are + not + Ving
  (?) Is/Am/Are + S + Ving?

  Trả lời
 2. $\\$1. Look! They _____ the tree.
  $\\$⇒ Giải đáp: are climbing
  $\\$⇒ GT: Vì Look! là DHNB của thì HTTD → điền are climbing.
  $\\$⇒ Cấu trúc: (+) S + is / am / are + V – ing + O.
  $\\$⇒ Bạn điền sai.
  $\\$→ I + am.
  $\\$→ She / He / It + is.
  $\\$→ We / You / They + are.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới