Mọi người làm giúp mình bài này Bài này ngắn thôi và mình cũng chỉ cho 1 bài thôi nhe Lưu ý đây là thì tương lai gần nha mọi

Mọi người làm giúp mình bài này
Bài này ngắn thôi và mình cũng chỉ cho 1 bài thôi nhe
Lưu ý đây là thì tương lai gần nha mọi người
Bài 1: Chia động từ ở thể nghi vấn
1. _________________ (My cousin/ ride) a horse?
2.__________________(You/ learn) the English alphabet?
3.__________________(They/ get) married?
4.__________________(Susie/ have) fun in the playground?

2 bình luận về “Mọi người làm giúp mình bài này Bài này ngắn thôi và mình cũng chỉ cho 1 bài thôi nhe Lưu ý đây là thì tương lai gần nha mọi”

 1. $\text{1. }$Is my cousin going to ride…?
  $\text{2. }$Are you going to learn…?
  $\text{3. }$Are they going to get…?
  $\text{4. }$Is Susie going to have..?
  – Cấu trúc tương lai gần: 
  (+) S+ am/is/are+ going to+ V(inf)?
  (-) S+ am not/isn’t/aren’t+ going to+ V(inf)?
  (?) Am/ Is/Are+ S+ going to+ V(inf)?
  – Trong đó: 
  I+ am
  He/ she/ it/ Danh từ số ít+ is
  They/ we/ you/ Danh từ số nhiều+ are
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  1, Is my cousin going to ride
  2, Are you going to learn
  3, Are they going to get
  4, Is Susie going to have
  _______________________________________
  *** Công thức TLG:
  +) S + am/is/are + going to + V
  -) S + am/is/are + not + going to + V
  ?) Am/Is/Are + (not) + S + going to + V
  @ DHNB: tomorrow, tonight, …….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới