My brother _ _ _ _ _ me postcards every time he goes away. help me pls!!!

My brother _ _ _ _ _ me postcards every time he goes away.
help me pls!!!

1 bình luận về “My brother _ _ _ _ _ me postcards every time he goes away. help me pls!!!”

 1. $\text{My brother _ _ _ _ me postcards every time he gose away.}$
  Tạm dịch : $\text{Anh trai tôi _ _ _ _ gửi thư cho tôi mỗi lần anh ấy đi xa.}$
  ⇒ Từ điền vào chỗ chấm là từ chỉ mức độ thường xuyên và có 4 chữ cái.
  ⇒ Từ đó là “often”
  Ta được :
  $\text{My brother often me postcards every time he gose away.}$
  Tạm dịch : $\text{Anh trai tôi thường gửi thư cho tôi mỗi lần anh ấy đi xa.}$
  $#tothithuha96$

  Trả lời

Viết một bình luận