my mother always ( cry) … whenever she ( see) … love story films

my mother always ( cry) … whenever she ( see) … love story films

2 bình luận về “my mother always ( cry) … whenever she ( see) … love story films”

 1. My mother always cries whenever sees love story films
  Thì hiện tại đơn với động từ thường
  Thể khẳng định
  Cấu trúc: S + V(s/ es) +…
  Lưu ý:
  • S = I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN MẪU
  • S = He/ She/ It/ Danh từ số ít + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”
  Thể phủ định
  Cấu trúc: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…
  Ta có: 
  • Do not = don’t
  • Does not = doesn’t
  Lưu ý:
  • S = I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + do + not
  • S = He/ She/ It/ Danh từ số ít + does + not
  Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/No question 
  Cấu trúc: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?
  Trả lời:
  • Yes, S + do/ does.
  • No, S + do/ does + not.
  Câu hỏi WH- question
  Cấu trúc: WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?
  Trả lời: S + V(s/ es) +…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới