Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn 1.l like Math and she(like)…… Literature 2.My best fri

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn

1.l like Math and she(like)…… Literature

2.My best friend (write)…….to me every week

3.Martha Kevin….. (swim) twice a week

4.She….. (help)the kids of the neighborhood

5.Nam and Phong (be)…… my friends

BÀI KHÓ QUÁ CÁC ANH CHỊ CÓ THỂ GIẢI GIÚP EM ĐC KO Ạ<3Viết một bình luận

Câu hỏi mới