Chuyển câu sang dạng phủ định và câu hỏi 1 I like making a cake They like shopping on Sunday She

Chuyển câu sang dạng phủ định và câu hỏi 1

I like making a cake

They like shopping on Sunday

She like visiting grandparents

Nam like playing the guitar

Hệ like making a cake

2 bình luận về “Chuyển câu sang dạng phủ định và câu hỏi 1 I like making a cake They like shopping on Sunday She”

 1. ( – ) I don’t like making a cake.
  ( ? ) Do you like making a cake?
  ( – ) They don’t like shopping on Sunday.
  ( ? ) Do they like shopping on Sunday?
  ( – ) She doesn’t like visiting grandparents.
  ( ? ) Does she like visiting grandparents?
  ( – ) Nam doesn’t like playing the guitar.
  ( ? ) Does Nam like playing the guitar?
  ( – ) He doesn’t like making a cake.
  ( ? ) Does he like making a cake?
  – Cấu trúc thì HTD với V thường:
  ( + ) S + V-s/es + O
  ( – ) S + don’t/doesn’t + V-inf + O
  ( ? ) Do/Does + S +V-inf + O?
  – I, you, we,they => V ko chia + Mượn TDT Do
  – He,she,it => V chia s/es + Mượn TDT Does 

  Trả lời
 2. – Thì HTĐ ( PĐ – NV ) :
  + PĐ : S + don’t / doesn’t + V
  + NV : Do / Does + S + V ?
  => DHNB : usually , often , always , …
  1.
  ( – ) I don’t like making a cake
  ( ? ) Do you like making a cake ?
  2.
  ( – ) They don’t like shopping on Sunday
  ( ? ) Do they like shopping on Sunday ?
  3.
  ( – ) She doesn’t like visiting grandparents 
  ( ? ) Does she like visiting grandparents ?
  4.
  ( – ) Nam doesn’t like playing the guitar
  ( ? ) Does Nam like playing the guitar ?
  5.
  ( – ) He doesn’t like making a cake
  ( ? ) Does he like making a cake ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới