What , Who , They , Did dịch ra tiếng việt hộ mình với

What , Who , They , Did

dịch ra tiếng việt hộ mình với

2 bình luận về “What , Who , They , Did dịch ra tiếng việt hộ mình với”

 1. What : gì , cái gì 
  vd : what is your name ?: tên của bạn là gì?
  who : ai
  who are they? : họ là ai?
  they : họ 
  they are students : họ là học sinh
  did : đã làm
  they did homework : họ đã làm bài về nhà

  Trả lời

Viết một bình luận