Peter wants … eggs. A. a kilo B. a dozen C. a dozen of D. a can of

Peter wants … eggs.
A. a kilo
B. a dozen
C. a dozen of
D. a can of

2 bình luận về “Peter wants … eggs. A. a kilo B. a dozen C. a dozen of D. a can of”

 1. Giải đáp: C
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  a kilo: một kilogam (thường không dùng cho trứng)
  a dozen: số lượng 12 đơn vị của một item
  a dozen of: số lượng 12 của một item cụ thể 
  a can of: một lon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới