Roberto _________________ ten hours a day. 1 điểm A. don’t sleep B. doesn’t sleep C. not sleeping D. no sleep Her job is easy

Roberto _________________ ten hours a day.
1 điểm
A. don’t sleep
B. doesn’t sleep
C. not sleeping
D. no sleep
Her job is easy, but __________ is even easier.
1 điểm
A. mine
B. my
C. our
D. we

2 bình luận về “Roberto _________________ ten hours a day. 1 điểm A. don’t sleep B. doesn’t sleep C. not sleeping D. no sleep Her job is easy”

 1. 1.B. Thì HTĐ, ngôi he/she-> có trợ động từ does
  2.A sử dụng đại từ sở hữu
  dịch : Công việc của cô ấy dễ dàng, nhưng của tôi thậm chí còn dễ dàng hơn

  Trả lời
 2. $1.$ Roberto doesn’t sleep ten hours a day.
  $-$ Thì hiện tại đơn
  $-$ Tên người chia $doesn’t$
  $-$ Dịch: Roberto không ngủ 10 tiếng 1 ngày
  $2.$ Her job is easy, but mine is even easier. 
  $-$ Dùng đại từ sở hữu
  $-$ Dịch: Công việc của cô ấy dễ, nhưng của tôi còn dễ hơn
  $phanduc7092$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới