Sắp xếp câu hoàn chỉnh. 1. is/ playing/ Nam/ moment/ chess/ at/ the. 2. Lan/ Hoa/ walking/ dog/ with/ their/are/ and

Sắp xếp câu hoàn chỉnh.
1. is/ playing/ Nam/ moment/ chess/ at/ the.
2. Lan/ Hoa/ walking/ dog/ with/ their/are/ andViết một bình luận

Câu hỏi mới