Sắp xếp: for/I love/many/reason/my house

Sắp xếp:
for/I love/many/reason/my house

1 bình luận về “Sắp xếp: for/I love/many/reason/my house”

 1. ⇒ I love my house for many reasons.
  ⇒ Giải thích: 
  → Many + danh từ số nhiều trong câu khẳng định
  → Cấu trúc: S + love + N + …
  → Tạm dịch: Tôi yêu ngôi nhà của mình vì nhiều lý do.
  ⇔ Sai đề: reason → reasons  → Vì many + danh từ số nhiều và reason là danh từ  → Thêm “s”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới