Some people still think the sun _ _ _ _ round the earth.

Some people still think the sun _ _ _ _ round the earth.

2 bình luận về “Some people still think the sun _ _ _ _ round the earth.”

 1. Some people still think the sun m o v e round the earth.
  Dịch: Một số người vẫn nghĩ rằng mặt trời quay quanh trái đất.
  Move (v): di chuyển
  Sun (n) :Mặt trời
  Earth (n) :Trái Đất
  Still : vẫn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới