( sửa lỗi sai) she is study English now he is goes to the park we are an teacher

( sửa lỗi sai)
she is study English now
he is goes to the park
we are an teacher

2 bình luận về “( sửa lỗi sai) she is study English now he is goes to the park we are an teacher”

 1. She is study English now.
  Study -> Studying
  Now -> Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
  Công thức:
  (+) S + to be + V – ing
  (-) S + to be + not + V – ing
  (?) Am/ Is/ Are + S + V – ing?
  ____________________________________
  He is goes to the park
  Goes -> Going
  _______________________________-
  We are an teacher.
  -> We are teachers.
  We là N số nhiều  => an teacher -> teachers
  @Jes

  Trả lời
 2. 1. study -> studying
  2. goes -> going
  Do có tobe nên các câu trên đều là thì hiện tại tiếp diễn
  Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn: S+am/is/are+V_ing+…
  3. an teacher -> teachers
  “we” là đại từ ngôi thứ nhất số nhiều, nên danh từ sau tobe cũng phải chia thành số nhiều.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới