There’re 21 trees planted along the road divider with trees planted at opposite ends. The trees are planted at regular interv

There’re 21 trees planted along the road divider with trees planted at opposite ends. The trees are planted at regular intervals of 20m. If some lamp posts are to be placed along the oppsite side of the road at regular intervals of 10m, how many lamp posts are required on the oppsite side of the road if lamp posts are placed at oppsite ends of the road?

1 bình luận về “There’re 21 trees planted along the road divider with trees planted at opposite ends. The trees are planted at regular interv”

  1. Dịch đề bài ra tiếng việt ta có
                    Có 21 cây được trồng dọc theo dải phân cách với các cây được trồng ở hai đầu đối diện. Các cây được trồng cách nhau đều đặn 20m.Nếu một số cột đèn được đặt dọc theo phía đối diện của đường với khoảng cách đều 10m, thì số lượng cột đèn ở phía đối diện là bao nhiêu nếu các cột đèn được đặt ở hai đầu đường đối diện?
                 Bạn tự giải nhé

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới