tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu 1. Whats the matter by you? 2. Last Saturday, I am at Hoas birthday party. 3. He likes watch

tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu
1. Whats the matter by you?
2. Last Saturday, I am at Hoas birthday party.
3. He likes watching TV. He watch it every day.
4. Mai is writeing a letter at the moment.
5. I play sometimes football in the afternoon

2 bình luận về “tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu 1. Whats the matter by you? 2. Last Saturday, I am at Hoas birthday party. 3. He likes watch”

 1. 1, Lỗi sai : by -> with
  – Cấu trúc hỏi về sức khỏe : What’s the matter with + O ?
  – Cấu trúc tl : S + have/has + ….
  2, Lỗi sai : am -> was
  – DHNB : Last Saturday -> chia TQKĐ
  – Tobe của TQKĐ:  was/were
  – I/he/she/it + was
  – You/we/they+ were
  3, Lỗi sai : watch -> watches
  – Cấu trúc khẳng định THTĐ : S + V/Vs,es
  – He + Vs,es
  – Các từ có tận cùng là : s,ch,sh,o,x,z thì thêm đuôi -es
  4, Lỗi sai : writeing -> writing
  – Cấu trúc khẳng định THTTD:  S +am/is/are + V -ing
  – write thêm đuôi -ing chuyển thành : writing
  5, Lỗi sai : play sometimes -> sometimes play
  – sometimes là từ chỉ tần suất -> đứng giữa chủ ngữ và V

  Trả lời
 2. 1.by -> with
  \rightarrow Hỏi bệnh nền : What is the matter with + sb ?
  2.am -> was
  \rightarrow Thì QKĐ ( ĐT Tobe ) : S + was / were + adj / n
  \rightarrow Do chủ ngữ ” I ” là dạng số ít => Dùng ” was “
  3.watch -> watches
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es ( 3 , 5 )
  \rightarrow Những động từ có tận cùng ” s , ss , z , x , ch , … ” đều thêm ” es “
  4.writeing -> writing
  \rightarrow Thì HTTD : S + is / am / are + V-ing
  \rightarrow Những động từ có tận cùng là ” e ” đổi thành ” ing “
  5.play sometimes -> sometimes play
  \rightarrow DHNB : sometimes
  \rightarrow Trạng từ chỉ tần suất luôn đi sau Chủ ngữ và đi trước Động từ khi đang là dạng Khẳng định
  \text{# Eternal}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới