to/her/work /she/daughter/the/doctor/will/after/ take

to/her/work /she/daughter/the/doctor/will/after/ take

2 bình luận về “to/her/work /she/daughter/the/doctor/will/after/ take”

  1. -> She will take her daughter to the doctor after work.
    – TLĐ : S + will / shall + Vinfi 
    => Diễn tả một việc sẽ xảy ra trong tương lai.
    Translate : Cô ấy sẽ đưa con gái đi khám sau giờ làm việc.

    Trả lời

Viết một bình luận