Từ chăm chỉ có bao nhiêu cách nói ? ( Cấm dùng bản dịch gg )

Từ chăm chỉ có bao nhiêu cách nói ? ( Cấm dùng bản dịch gg )

2 bình luận về “Từ chăm chỉ có bao nhiêu cách nói ? ( Cấm dùng bản dịch gg )”

 1. Từ chăm chỉ có rất nhiều cách nói , được dùng nhiều nhất là từ : ”hard-working: [hɑːdˈwɜː.kɪŋ]
  VD :
  • We want to thank our hand-working volunteers because of their help. 
  • Chúng tôi muốn cảm ơn những tình nguyện viên chăm chỉ này bởi sự giúp đỡ của họ.
  Bên cạnh đó , từ chăm chỉ còn được nói bởi cách từ khác : studious: [ ˈstjuːdiəs ] ; laborious: [ləˈboːriəs]
  : chăm chỉ , siêng năng.
  VD :
  • Marino is a laborious teacher.
  • Mario là một người giáo viên siêng năng, chăm chỉ.

  Trả lời
 2. Từ chăm chỉ có bao nhiêu cách nói ?
  Tạm thời mình tìm thấy có 3 cách nói. 
  Đó là :
  – hard – working
  – laborious
  – adroit
  @Chill 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới