Viết lại câu ko đổi nghĩa He spends a lot of time cleaning her classroom.

Viết lại câu ko đổi nghĩa
He spends a lot of time cleaning her classroom.

1 bình luận về “Viết lại câu ko đổi nghĩa He spends a lot of time cleaning her classroom.”

 1. $\\$@ He spends a lot of time cleaning her classroom.
  $\\$= It takes him a lot of time to clean her classroom.
  $\\$⇒ S + spend (s/es) + time / money + V – ing
  $\\$= It + takes + sb + time + to V
  $\\$⇒ He / She / it + V – s/es -> spend chia s
  $\\$⇒ A lot of + DTKĐĐ/ DTĐĐ
  $\\$⇒ Her classroom : TTSH

  $#Egg$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới