viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi 1 It’s good for you to do morning exercise => You…………….. 2 How much is the b

viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi
1 It’s good for you to do morning exercise
=> You……………..
2 How much is the blue T shirt?
=> What is………………
3 How much do they cost?
=> How much………………….
4 Nobody in my class is better than Vy
=> Vy…………………
5 This is the longest river in the world
=> No river……………………………
6 Let’s skateboard
=> Shall…………….
pls help me:(
:(((((((((((( i’m beggin you
pls reply my question:(

2 bình luận về “viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi 1 It’s good for you to do morning exercise => You…………….. 2 How much is the b”

 1. 1.You should do morning exercise
  \rightarrow S + should / shouldn’t + V : Nên / Không nên làm gì
  2.What is the price of the blue T-shirt ?
  \rightarrow Hỏi giá : What is the price of + N ?
  3.How much are they ?
  \rightarrow Hỏi giá : How much + is / are + N ?
  4.Vy is the best student in my class
  \rightarrow So sánh nhất : S + is / am / are + the adj-est / the most adj
  5.No river in the world is longer than this one
  \rightarrow So sánh hơn : S1 + is / am / are + adj-er / more adj + than + S2
  6.Shall we skateboard ?
  \rightarrow Cấu trúc : Shall + S + V ?
  \text{@ TheFox}

  Trả lời
 2. 1. You should do morning exercise.
  It’s good for you to do sth: Tốt cho bạn khi làm gì
  You should do sth: Bạn nên làm gì
  Nghĩa của 2 câu trên giống nhau nên có thể thay thế.
  2. What is the price of the blue T-shirt?
  How much is the blue shirt?: Cái áo xanh dương này bao nhiêu tiền thế?
  What is the price of the blue T-shirt?: Giá của chiếc áo xanh này là bao nhiêu?
  Nghĩa 2 câu trên giống nhau nên có thể thay thế.
  3. How much are they?
  How much + do/does + st + cost ? ~ How much + tobe + sth? (Đều hỏi giá tiền)
  4. Vy is the best student in my class.
  Nobody in my class is better than Vy: Không ai giỏi hơn Vy trong lớp tôi.
  Vy is the best student in my class: Vy là người giỏi nhất trong lớp tôi.
  Nghĩa 2 câu trên giống nhau nên có thể thay thế.
  5. No river is longer than this river.
  This is the longest river in the world: Đây là dòng sông dài nhất thế giới.
  No river is longer than this river: Không dòng sông nào dài hơn dòng sông này.
  Nghĩa 2 câu trên giống nhau nên có thể thay thế.
  6. Shall we go skateboard?
  Let’s skateboard: Cùng đi ván trượt thôi.
  Shall we go skateboard?: Hay là chúng ta đi ván trượt đi?
  Nghĩa 2 câu trên giống nhau nên có thể thay thế.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới