viết lại câu với nghĩa không đổi i enjoy watching tv i am ……. let’ go swimming what about…………

viết lại câu với nghĩa không đổi
i enjoy watching tv i am …….
let’ go swimming what about…………

2 bình luận về “viết lại câu với nghĩa không đổi i enjoy watching tv i am ……. let’ go swimming what about…………”

 1. 1. I am interested in/keen on/fond of watching TV.
  – Enjoy = Be interested in/fond of/keen on + N/Ving: thích làm gì…
  2. What about going swimming ?
  – Let’s + V(bare): Hãy làm gì..
  = What about + N/Ving ?: Đưa ra 1 đề xuất, ý kiến nào đó…?

  Trả lời

Viết một bình luận