What do these places like ? They are beautiful Tìm từ sai nha . Mình cần gấp ^^^^^

What do these places like ? They are beautiful
Tìm từ sai nha . Mình cần gấp ^^^^^

2 bình luận về “What do these places like ? They are beautiful Tìm từ sai nha . Mình cần gấp ^^^^^”

  1. $-$ like $→$ look like
    Giải thích:
    $-$ Dựa vào câu trả lời (They are beautiful), ta thấy đây là câu hỏi về việc ai/cái gì trông như thế nào.
    $-$ Cấu trúc What + do/ does + S + look like? Cái gì trông như thế nào?

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới