what……..your sister ……..lunch at school every day ? a . do/have b.is/have c.does/have d.are /having

what……..your sister ……..lunch at school every day ?
a . do/have b.is/have c.does/have d.are /having

2 bình luận về “what……..your sister ……..lunch at school every day ? a . do/have b.is/have c.does/have d.are /having”

 1. what……..your sister ……..lunch at school every day ?
  a . do/have
  b.is/have
  c.does/have
  d.are /having
  => Giải đáp C
  What does your sister have lunch at school every day?
  – Có “every day” là dấu hiệu của thì hiện tại đơn nên V chia ở thì hiện tại.
  – Cấu trúc câu: What do/does + S + Clause.
  Mà ở đây S là ngôi thứ ba số ít nên ta dùng trợ động từ là “does”.
  – have lunch: bữa trưa, ăn trưa
  $#friendly$

  Trả lời
 2. – Chọn C
  – What does your sister have lunch at school every day? 
  – Chị của bạn ăn trưa với gì ở trường hàng ngày?
  – every day: thì hiện tại đơn 
  – Wh-word + does + S(số ít) + V ….?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới