______ will you do at Ha Long Bay? I will take a boat trip around the islands. A. Where B. How C. How often D. What 5. Ho

______ will you do at Ha Long Bay? I will take a boat trip around the islands.
A. Where
B. How
C. How often
D. What
5. How _____ lessons do you have on Monday?
A. much
B. about
C. often

2 bình luận về “______ will you do at Ha Long Bay? I will take a boat trip around the islands. A. Where B. How C. How often D. What 5. Ho”

 1. 1. D
  – What: hỏi cái gì, sự vật, sự việc, hiện tượng ,…
  – Cấu trúc: WH question + will + S + Vo + … ? 
  2. many= )) 
  – How many + N đếm được số nhiều
  – Các đáp án A;B;C không phù hợp.

  Trả lời
 2. 1.______ will you do at Ha Long Bay? I will take a boat trip around the islands.
  A. Where
  B. How
  C. How often
  D. What
  ⇒D
  – Cấu trúc: WH question + will + S + Vo + … ? 
  – What: hỏi cái gì, sự vật, sự việc, hiện tượng ,…
  2.5. How _____ lessons do you have on Monday?
  A. much
  B. about
  C. often
  ⇒many
  – How many + N đếm được số nhiều
  ⇒ko có đáp án thỏa mãn

  Trả lời

Viết một bình luận