with / are / The / kids / busy ? homework in / the/ She/ / centre . /lives / city around / The / is/ country / largest /

with / are / The / kids / busy ? homework
in / the/ She/ / centre . /lives / city
around / The / is/ country / largest /
sắp xếp từ đúng giúp mình nha HJHJ ^^^^ ))) (((

1 bình luận về “with / are / The / kids / busy ? homework in / the/ She/ / centre . /lives / city around / The / is/ country / largest /”

 1. 1. The kids are busy with homework.
  * tobe busy with sth/Ving : bận rộn làm gì / với thứ gì 
  2. She lives in the city centre.
  * Thì HTĐ : S + V(s/es) + .. (chủ ngữ “she” chia V số ít )
  3. The around country is the lagest.
  * So sánh nhất : S + tobe + the + adj-est/most adj + N ….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới