write 8 simple sentences about yourself .Follow your examples in activity 5 (Viết 8 câu đơn giản về bản thân. Làm theo các ví

write 8 simple sentences about yourself .Follow your examples in activity 5
(Viết 8 câu đơn giản về bản thân. Làm theo các ví dụ của bạn trong hoạt động 5)
những câu đó phải là câu đơn và đảm bảo đúng ngữ pháp,chân thực,thú vị.Viết một bình luận

Câu hỏi mới