your/hands/Wash/having/before/meals.

your/hands/Wash/having/before/meals.

2 bình luận về “your/hands/Wash/having/before/meals.”

 1. Wash your hands before having meals.
  ____________________________________________
  Câu mệnh lệnh: Vinf+(O)+…
  before+V_ing: trước khi làm việc gì đó
  Dịch: Rửa tay trước khi dùng bữa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới