1. A.machines B.Screens C.Homes D.Printers (âm s nào phát âm khác) 2. A. megacity B.Deliver C. Technology D.Computer ( từ

1. A.machines B.Screens C.Homes D.Printers (âm s nào phát âm khác)
2. A. megacity B.Deliver C. Technology D.Computer ( từ nào có street khác )
3. A. Astronaut B.Gravity C.Discuss D. Exercise ( từ nào có street khác )

2 bình luận về “1. A.machines B.Screens C.Homes D.Printers (âm s nào phát âm khác) 2. A. megacity B.Deliver C. Technology D.Computer ( từ”

Viết một bình luận